Regulamin hotelowy

Szanowni Goście,

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba w hotelu David Boutique Hotel obowiązuje od godz.15.00 do godz.11.00 dnia następnego.
 3. W hotelu David Boutique Hotel jest obowiązek rejestracji , celem realizacji zamówienia.
 4. Przy rejestracji gościa w hotelu David Boutique Hotel wymagane jest wypełnienie przez gościa oraz każdą towarzyszącą mu osobę karty najmu pokoju, stanowiącej integralną część Regulaminu hotelowego.
 5. Recepcjonista uprawniony jest dokonać weryfikacji podanych w karcie najmu pokoju danych gościa oraz danych każdej towarzyszącej mu osoby z danymi ujawnionymi w dowodach tożsamości zawierających zdjęcie.
 6. Odmowa przez gościa lub towarzyszącą mu osobę wypełnienia obowiązku przewidzianego w punkcie 4 skutkuje odmową najmu pokoju hotelowego.

§2

 1. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza czas wskazany w rezerwacji gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz.11.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 3. Hotel uwzględni życzenie gościa o przedłużeniu pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu.


§3

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać swojego pokoju innym osobom podczas pobytu.
 2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.7.00 do godz.22.00.
 3. W Hotelu David obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 600 zł.
 4. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. Naruszenie ciszy nocnej skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 800 zł.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych
 6. Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Koszty ewentualnych zniszczeń znajdują się w załączniku nr 1.
 7. Opłata za zagubiony, uszkodzony lub zniszczony klucz do pokoju wynosi 200 zł i będzie doliczona do rachunku gościa w przypadku zaistnienia sytuacji.

§4

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie pokoju i dokonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby- w miarę posiadanych możliwości- zapewnić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.
 

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi, gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi podjęcie stosownych działań.

§5

 1. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną do wysokości sumy określonej aktualnym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, chyba, że przedmioty te zostaną zdeponowane w hotelowym sejfie na recepcji.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


§6

 1. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. W przeciwnym razie Hotel nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w § 5.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe wszystkie drzwi należy zamykać.


§7

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane po wcześniejszym opłaceniu przesyłki na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy przedmioty te zostaną przekazane na cele charytatywne.

§ 8

Hotel David Boutique Hotel LM Tomczuk Spółka Jawna, ul. Ciemna 13, 51-053 Kraków, NIP: 676-23-00-086 jest administratorem danych osobowych gości hotelowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Hotel przetwarza dane osobowe gości wyłącznie w celu świadczenia dla nich usług hotelowych. Każdy gość hotelowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wynajęcia pokoju.

Dyrekcja hotelu David Boutique Hotel
Kraków, 01.04.2009r.

Strona hoteldavid.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.